سازمان زندان‌ ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مکلف به رعایت موارد زیر است:
الف - فراهم آوردن امکانات لازم برای استقرار معاونت‌ های اجرای احکام کیفری در زندان‌ ها و همکاری کامل با کارکنان این معاونت ‌ها؛ موضوع تبصره ۲ ماده ۴۸۴ قانون آیین دادرسی کیفری و آیین نامه اجرایی شیوه استقرار و اجرای وظایف معاونت اجرای احکام کیفری یا واحدی از آن در زندان ‌ها و موسسات کیفری مصوب ۱۳۹۵؛
ب - ارسال گزارش به واحدهای قضایی پیرامون آمار زندانیان و فضای آزاد زندان و ظرفیت پذیرش زندان ها، موضوع بند ۳ قسمت «ت» ماده ۱۱۳ قانون برنامه؛
پ - ارسال گزارش راجع به تعداد و مشخصات متهمان تحت قرارهای تأمین کیفری با اعلام نوع بزه انتسابی و مرجع صادرکننده قرار برای دادستانی کل کشور هر سه ماه یک بار و به تفکیک حوزه های مختلف قضایی؛
ت - اهتمام در حفظ سلامت روحی و جسمی زندانیان در ایام بازداشت یا حبس و فراهم آوردن موجبات دسترسی آنان به مراکز بهداشتی و درمانی و تأمین نیازمندی‌ های دارویی آنان؛
ث - فراهم آوردن موجبات استفاده زندانیان از وسایل ارتباط جمعی مانند رادیو، تلویزیون و روزنامه‌ های کثیرالانتشار؛
ج - اجتناب از الزام زنان زندانی به استفاده از چادر به هنگام حضور در مراجع قضایی و همچنین اجتناب از الزام زندانیان جرایم سیاسی و مطبوعاتی به استفاده از لباس زندان؛
چ - اجرای کامل و سریع طرح تفکیک و طبقه بندی متهمان و محکومان زندانی؛
ح - اجتناب از ایجاد هرگونه مانع و یا تأخیر در ملاقات زندانی، مگر به دستور قضایی و اطلاع رسانی به متقاضی ملاقات.