تاریخ نظریه: ۱۳۹۴/۰۲/۳۰
شماره نظریه: ۷/۹۴/۵۳۰
شماره پرونده: ۹۴-۱۶۸/۱-۱۶۱

استعلام:

...

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

طبق ماده ۲۱ قانون آئین دادرسی کیفری ۱۳۹۲، در صورت نیاز به صدور قرار اناطه، مرجع کیفری، با تعیین ذینفع و با صدور قرار اناطه، تعقیب متهم را معلق نموده و پرونده را تا صدور رأی قطعی از مرجع صالح، به ­طور موقت، بایگانی می­نماید. در این مورد صدور قرار اناطه به نحو مذکور، کافی به مقصود است و نیاز به صدور قرار تعلیق تعقیب جداگانه ندارد.