ماده 110 قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

پرسنل سپاه از نظر امور انضباطی تابع آیین‌نامه ای می‌باشند که تکالیف انضباطی پرسنل، نوع و میزان تشویقات و تنبیهات انضباطی و حدود اختیارات فرماندهان و مسئولان در زمینه اعمال آنها را در حدود مقرر در این قانون تعیین می‌نماید.
آیین‌نامه انضباطی فوق توسط ستاد کل سپاه تهیه و پس از تصویب فرماندهی کل به مورد اجراء گذارده می‌شود.