سکوهای ارائه خدمات بیمه‌ای به عنوان نمایندگان موسسات بیمه‌ای تلقی‌شده و خدمات تبادل داده‌ای فعلی مورد نیاز ارائه‌دهندگان خدمات بیمه‌ای برخط توسط بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و موسسات بیمه تا زمان تصویب دستورالعمل موضوع ماده (۱) این آیین‌نامه تداوم خواهد داشت.