وزارت‌ کشور می‌تواند به‌ استانداری‌ها و فرمانداری‌های‌ کل‌ و همچنین‌ با موافقت‌ وزارت‌ امور خارجه‌ به‌ بعضی‌ از نمایندگان‌ سیاسی‌ و کنسولی ایران‌ در خارجه‌ اختیار دهد که‌ طبق‌ مقررات‌ این‌ آیین‌نامه‌، پروانه‌ زناشویی‌ را مستقیما در محل‌ صادر نموده‌ و مراتب‌ را به‌ ثبت‌ احوال‌ اعلام‌ دارند.