حق شهروندان است که از محیط زندگی عاری از آسیب های فردی و اجتماعی از جمله مواد مخدر و روان گردان برخوردار باشند. گروه های آسیب پذیر و مددجویان از اقدامات موثر دولت در زمینه توانمند سازی، امید به زندگی و اعمال سیاست های تأمینی برخوردار می‌شوند.