ماده 188 ‌قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران

پرسنلی که قبل از اجرای این قانون به هر علت تغییر طبقه یا وضعیت خدمتی داده‌ اند ملاک تطبیق آنان آخرین وضعیت با احتساب ‌سنوات خدمت در وضعیت اخیر بوده و به ازاء سالهای خدمت قبلی به شرح زیر از ارشدیت برخوردار می ‌شوند:
الف - هر سال خدمت همافری یا کارمندی از دیپلم به بالا و درجه ‌داریکه بر اساس دیپلم استخدام شده باشند 8 ماه ارشدیت.
ب - هر سال خدمت ستوانیاری 6 ماه ارشدیت.
ج - هر سال خدمت گروهبانی و استواری و کارمندی پآیین ‌تر از دیپلم و یا طبقه مادون، 4 ماه ارشدیت.
‌تبصره - پرسنلی که بهر علت تغییر وضعیت داده‌ اند پس از تطبیق میبایستی پآیین ‌تر از حالتی که بدون تغییر وضعیت به آن می ‌رسیدند قرار گیرند.