تاریخ نظریه: ۱۳۹۳/۰۸/۱۷
شماره نظریه: ۷/۹۳/۱۹۱۰
شماره پرونده: ۹۳-۱۶/۴-۱۰۵۸

استعلام:

برابر بند د ماده ۱۰ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، هر راننده ای که مرتکب دو تخلف همزمان از تخلفات موضوع بندهای ۱و ۲و ۳و ۴و ۵ و۱۰ گردد، وسیله نقلیه وی برای مدت ۷۲ ساعت توقیف می‌شود. با توجه به اینکه بند ۳ فوق راجع به سبقت غیر مجاز و بند ۱۰ راجع به تجاوز به چپ می‌باشد، آیا رانندگانی که مرتکب تخلف سبقت غیر مجاز در راههای دو طرفه می‌شوند، چون الزاما مرتکب تخلف تجاوز به چپ نیز شده اند، باید نسبت به توقیف این خودروها به مدت ۷۲ ساعت اقدام نمایند؟ این در حالی است که ماده ۷ (بند ۷) صراحت دارد که راننده بایستی مرتکب دو تخلف همزمان شود.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

منظور از ارتکاب هم زمان دو تخلّف از تخلّفات موضوع بندهای ۵،۴،۳،۲،۱ و۱۰ جدول ماده ۱۰ مذکور در بند «د» ماده ۱۰ قانون رسیدگی به تخلّفات رانندگی مصوب سال ۱۳۸۹، تعّدد مادّی هر یک از تخلّفات مذکور می­باشد و شامل موارد تعّدد معنوی یعنی مواردی که ارتکاب یکی از تخلفّات از حیث رکن مادّی تخلّف قابل انطباق با تخلّف دیگر باشد، نمی­گردد و ضرورت حفظ حقوق مردم و جلوگیری از اعمال مقررات مشدّده انتظامی نظیر توقیف خودروها در موارد مشکوک و مردّد که به نوعی خروج از اراده قطعی قانون گذار و تضییع حقوق افراد و بر خلاف اصل تفسیر محدود مقررات کیفری و انتظامی است، می­باشد. بنابراین و با لحاظ متفاوت بودن شرایط و تمامی تخلّفات تجاوز به چپ از محور راه موضوع بند ۱۰ جدول مذکور در ذیل ماده ۷ قانون فوق­الذکر و نیز سبقت غیر مجاز درراههای دو طرفه مذکور در بند ۳ جدول یاد شده در بسیاری از موارد که مآلاً تعیین نمره­های منفی متفاوت را نیز در پی داشته است، در فرض سوال مورد مطروحه از مصادیق اعمال بند «د» ماده ۱۰ قانون فوق­الذکر و در نتیجه توقیف خودروی متخلّف به مدت هفتاد و دو ساعت نمی­باشد. ضمناً مرجع تشخیص مغایرت مقررات دولتی با قوانین و موازین شرعی مطابق اصل ۱۷۱ قانون اساسی، دیوان عدالت اداری است./ب