«ارجاع در داده‌پیام» با رعایت موارد زیر معتبر است:
الف‌- مورد ارجاع به طور صریح در «داده‌پیام» معین شود.
ب‌- مورد ارجاع برای طرف مقابل که به آن تکیه می‌کند روشن و مشخص باشد.
ج- «داده‌پیام» موضوع ارجاع مورد قبول طرف باشد.