فصل دوم - ارکان سازمان

از اساسنامه سازمان بورس و اوراق بهادار

ارکان سازمان عبارتند از:
الف - شورا
ب - هیات مدیره
پ - رئیس سازمان
ت - حسابرس - بازرس

شورا انجام وظایف مذکور در ماده (4) قانون را بر عهده دارد.
تبصره (اصلاحی 1385/10/17) - به منظور حفظ ثبات و آرامش بازار اوراق بهادار آیین نامه تشخیص شرایط اضطراری به پیشنهاد سازمان بورس و اوراق بهادار به تصویب شورا خواهد رسید.