تامین‌کننده نباید سکوت مصرف‌کننده را حمل بر رضایت وی کند.