وظایف‌ و اختیارات‌ سازمان‌ با توجه‌ به‌ اهداف‌ فوق‌ به‌ شرح‌ زیر می‌ باشد:
الف‌ - اظهار نظر مشورتی‌ در تهیه‌ و تدوین‌ لوایح‌، طرحها، تصویب‌ نامه‌ ها و آئین‌ نامه‌ های‌ مرتبط‌ با امور پزشکی‌.
ب‌ - تنظیم‌ دستورالعمل‌ های‌ تبلیغاتی‌ و آگهی‌ های‌ داروئی‌ و مواد خوراکی‌ و آشامیدنی‌ و آرایشی‌ و بهداشتی‌ و امور پزشکی‌ و اعلام‌ به‌ مراجع‌ ذی‌ ربط‌.
تبصره‌ - سازمان‌ نظام‌ پزشکی‌ موظف‌ است‌ حداکثر ظرف‌ مدت‌ پانزده‌ روز از تاریخ‌ وصول‌ استعلامیه‌، نظر خود را به‌ مراجع‌ ذی‌ ربط‌ اعلام‌ نماید.
ج‌ - تدوین‌ و تصویب‌ مقررات‌ و ضوابط‌ خاص‌ صنفی‌ مربوط‌ به‌ استاندارد کردن‌ تابلوها و سرنسخه‌ های‌ موسسات‌ پزشکی‌ و پزشکان‌ شاغل‌ حرف‌ پزشکی‌ و وابسته‌ پزشکی‌.
د - اجرای‌ برنامه‌ های‌ آموزش‌ مداوم‌ اعضاء موضوع‌ این‌ قانون‌ در راستای‌ قانون‌ آموزش‌ مداوم‌ جامعه‌ پزشکی‌ با مجوز وزارت‌ بهداشت‌، درمان‌ و آموزش‌ پزشکی‌.
ه- - صادر نمودن‌ کارت‌ عضویت‌ برای‌ اعضاء سازمان‌ موضوع‌ این‌ قانون‌.
و - رسیدگی‌ انتظامی‌ به‌ تخلفات‌ صنفی‌ و حرفه‌ ای‌ شاغلین‌ حرف‌ پزشکی‌ که‌ عنوان‌ جرائم‌ عمومی‌ را نداشته‌ باشند.
ز - اظهار نظر کارشناسی‌ در مورد جرائم‌ پزشکی‌ به‌ عنوان‌ مرجع‌ رسمی‌ به‌ دادگاهها و دادسراها.
ح‌ - همکاری‌ با مراجع‌ ذی‌ صلاح‌ در جهت‌ رسیدگی‌ به‌ تخلفات‌ غیرصنفی‌ و جرائم‌ شاغلین‌ به‌ حرف‌ پزشکی‌ و وابسته‌ به‌ پزشکی‌ و اظهار نظرهای‌ کارشناسی‌ مشورتی‌ در این‌ رابطه‌ با مراجع‌ ذی‌ ربط‌.
ط‌ - همکاری‌ با مراجع‌ ذی‌ صلاح‌ در جهت‌ حفظ‌ احترام‌ و شوون‌ پزشکی‌ در جامعه‌.
ی‌ - همکاری‌ با مراجع‌ ذی‌ ربط‌ در جهت‌ گسترش‌ فعالیت‌ های‌ علمی‌ و تحقیقاتی‌ و انتشارات‌ پزشکی‌.
ک‌ - اظهار نظر و مشارکت‌ فعال‌ به‌ هنگام‌ تعیین‌ یا تجدید نظر در تعرفه‌ های‌ خدمات‌ بهداشتی‌ و درمانی‌ بخش‌ دولتی‌ و تعیین‌ تعرفه‌ ها در بخش‌ غیردولتی‌ بر اساس‌ ضوابط‌ بند (۸) ماده‌ (۱) قانون‌ بیمه‌ همگانی‌ خدمات‌ درمانی‌ کشور مصوب‌ ۱۳۷۳/۸/۳ و همکاری‌ با مراجع‌ ذی‌ صلاح‌ در اجرای‌ آن‌.
تبصره‌ - درصد تعهد سازمانهای‌ بیمه‌ گر در قبال‌ تعرفه‌ های‌ فوق‌ توسط‌ شورایعالی‌ بیمه‌ خدمات‌ درمانی‌ همه‌ ساله‌ تعیین‌ خواهد شد.
ل‌ - اظهار نظر و مشارکت‌ فعال‌ در تعیین‌ و یا تجدیدنظر در میزان‌ مالیات‌ و عوارض‌ مشاغل‌ موسسات‌ و شاغلان‌ حرف‌ پزشکی‌ و همکاری‌ با مراجع‌ ذی‌ صلاح‌ در وصول‌ آن‌.
م‌ - مشارکت‌ در تدوین‌ آئین‌ نامه‌ ها و دستورالعمل‌ های‌ نظارتی‌ درمورد مطب‌ ها، موسسات‌ درمانی‌ و بهداشتی‌ و دیگر مراکز پاراکلینیک‌ در بخش‌ خصوصی‌.
ن‌ - صدور پروانه‌ اشتغال‌ مطب‌ های‌ پزشکی‌ و حرف‌ وابسته‌ و تمدید آنها و مشارکت‌ در صدور پروانه‌ موسسات‌ پزشکی‌ بر اساس‌ مقررات‌ و ضوابط‌ وزارت‌ بهداشت‌، درمان‌ و آموزش‌ پزشکی‌.
ق‌ - عضویت‌ در شوراهای‌ گسترش‌ و برنامه‌ ریزی‌ دانشگاهها و مشارکت‌ در تعیین‌ ظرفیت‌ دانشگاههای‌ دولتی‌ و غیردولتی‌.
ر - همکاری‌ در تدوین‌ آئین‌ نامه‌ های‌ ارزشیابی‌ و مشارکت‌ در اجرای‌ آن‌ برای‌ مراکز درمانی‌ و بیمارستانی‌.
ش‌ - کمک‌ به‌ رفع‌ مشکلات‌ رفاهی‌ و مالی‌ شاغلان‌ حرف‌ پزشکی‌ کم‌ درآمد و خسارت‌ دیده‌ از طریق‌ صندوق‌ تعاون‌ و رفاه‌.
ت‌ - همکاری‌ با مراجع‌ ذی‌ ربط‌ در ارائه‌ خدمات‌ امدادی‌، بهداشتی‌ و درمانی‌ به‌ هنگام‌ بروز حوادث‌ و سوانح‌ غیرمترقبه‌ از طریق‌ تشویق‌ و بسیج‌ اعضاء سازمان‌.
س‌ - مشارکت‌ فعال‌ در تدوین‌ برنامه‌ های‌ آموزشی‌ گروه‌ پزشکی‌.
ع‌ - همکاری‌ و مشارکت‌ در جهت‌ اشتغال‌ فارغ‌ التحصیلان‌ گروه‌ پزشکی‌.
ف‌ - انجام‌ کلیه‌ مسوولیت‌ ها، وظایف‌ و اختیاراتی‌ که‌ تاکنون‌ در قوانین‌ مختلف‌ از سوی‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ به‌ سازمان‌ نظام‌ پزشکی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ محول‌ گردیده‌ است‌.