ماده 55 ‌قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران

طول هر یک از دوره ‌ها و مراکز آموزشی در هر نیرو و سازمان با توجه به حداقل تعیین شده در این قانون بر اساس محتوای آموزشی مورد ‌نیاز در اساسنامه ‌های مربوط که به وسیله نیروها و سازمانها زیر نظر ستاد مشترک تهیه و به تصویب شورای عالی دفاع میرسد تعیین میگردد.