ماده 3 اساسنامه سازمان بورس و اوراق بهادار

سازمان، موسسه عمومی غیردولتی است و مقررات مالی، معاملاتی، اداری و استخدامی آن به تصویب شورا می‌ رسد.