ماده 5 قانون نحوه تشکیل و فعالیت تشکل های صنفی - تخصصی

متقاضیان تأسیس، عضویت و ‌ارکان تشکل باید دارای شرایط زیر باشند:
الف- اعتقاد به اسلام؛
تبصره- متقاضیان اقلیت‌های دینی شناخته شده در قانون اساسی، صرفا از شرط اعتقاد به اسلام معافند و سایر شرایط قانونی لازم را باید دارا باشند.
ب- التزام عملی به قانون اساسی و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران؛
پ-داشتن تابعیت ایرانی و ترک تابعیت غیرایرانی؛
ت- داشتن سن حداقل بیست و پنج سال تمام برای اعضای ارکان تشکل و هجده سال تمام برای متقاضیان عضویت؛
ث- داشتن حداقل مدرک دیپلم یا معادل آن برای اعضای ارکان تشکل؛
ج- عدم محکومیت کیفری موثر و عدم محرومیت از حقوق اجتماعی؛
چ- دارا بودن مجوز، مدرک یا سابقه کسب یا پیشه یا حرفه یا مهارت یا تخصص مرتبط به صورت مستند؛
تبصره- کانون های بازنشستگان از حکم این جزء مستثنی هستند.
ح- داشتن کارت پایان خدمت وظیفه عمومی یا کارت معافیت دائمی جهت عضویت آقایان در ارکان تشکل؛
خ- عدم وابستگی به احزاب، سازمان‌ها و گروه‌های غیرقانونی و هواداری آنها؛
د- عدم اعتیاد به مواد مخدر و روانگردان و عدم استعمال آنها.
ذ- داشتن وثاقت و امانت برای متقاضیان تأسیس و عضویت در ارکان تشکل.
تبصره- هر یک از متقاضیان تأسیس و عضویت در ارکان مکلفند استشهادیه‌ای مبنی بر تأیید وثاقت و امانت از پنج نفر از معتمدین وثیق و امین محلی، حسب مورد به کارگروه استانی یا کارگروه کشوری ارائه نمایند.