مورخ: ۳۰/۱۰/۹۲
نظریه شماره: ۲۰۶۲/۹۲/۷
شماره پرونده: ۱۴۵۹-۱/۱۸۶-۹۲
سوال:
با توجه به ماده ۴۶۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ درصورتی که مرتکب نابالغ صدماتی وارد نماید که کمتر از موضحه باشد که این دیه به عهده خود مرتکب است در اخذ تامین آیا بایستی مطابق ماده ۲۲۴ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور کیفری تامین اخذ شود یا اینکه مطابق مواد ۱۳۲و۱۳۳ این قانون.
نظریه مشورتی:
تامین ماخوذه برای امکان دسترسی به نابالغ و جلوگیری از فرار یا پنهان شدن وی بر اساس مقررات ماده ۲۲۴ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری گرفته خواهد شد.