در موارد زیر کمیته شهرستان می­تواند در مورد مراقبت موقت بازنگری و مراقبت از کودک و نوجوان را به خانواده دیگر بسپارد یا کودک و نوجوان را به مرکز نگهداری منتقل کند:
۱- در صورتی که طبق گزارش کارشناس بهزیستی یا مددکار موسسه مراقبت خانواده محور یا از طریق نظارت‌های انجام شده یا به هر طریق دیگر مشخص شود، ادامه حضور کودک در خانواده میزبان به مصلحت وی نیست؛
۲- در صورتی که سلامت جسمی و روانی کودک و نوجوان در معرض خطر باشد یا کودک و نوجوان به هر شکلی طرد شده باشد یا مورد بی­توجهی و سهل­انگاری یا سوء رفتار قرار گرفته باشد؛
۳- در صورتی که خانواده میزبان شرایط تعیین شده این شیوه‌نامه را از دست بدهد؛
۴- چنانچه حضور کودک و نوجوان در خانواده میزبان، موجب بروز ناسازگاری شدید میان اعضای خانواده گردد؛
۵ - در صورتی که خانواده یا کودک و نوجوان مایل به ادامه مراقبت موقت نباشد.