ماده 94 قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

درجات اعضاء ارتش بیست میلیونی که شامل بسیجیان عادی و فعال بالای 15 سال سن می‌باشند و ترتیب آنها به شرح زیر می‌باشد:
1 - رزمنده.
2 - رزمجو.
3 - دریادل.
4 - مجاهد.
تبصره 1 - در جداول سازمانی رده های مقاومت، محلهای سازمانی پآیین تر از ناحیه مقاومت با درجات مذکور در این ماده و از ناحیه مقاومت و بالاتر از درجات نظامی موضوع ماده 75 این قانون تعیین می‌گردد.
تبصره 2 - فرماندهی رده ناحیه مقاومت در ارتش بیست میلیونی از بین بسیجیان ویژه یا کادر ثابت نظامی سپاه انتخاب شده و فرماندهان رده پایگاه مقاومت و گروه مقاومت ارتش بیست میلیونی از بین بسیجیان فعال که حداقل دارای درجات دریادل و رزمجو بوده باشند انتخاب شوند.
تبصره 3 - بسیجیان عادی صرفاً به درجه رزمنده و بسیجیان فعال به درجات رزمجو و بالاتر نائل می گردند.