ماده 216 قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

پرسنل موجود در موارد زیر از ارشدیتهای سنواتی بهره مند می‌شوند:
الف - در صورتی که قبل از مورخه 1361/12/29 به عضویت سپاه درآمده باشند، به ازاء هر سال خدمت و سابقه بسیجی تمام وقت یا همکاری تمام وقت با کمیته انقلاب اسلامی و جهاد سازندگی، یک دوم سال ارشدیت.
ب - تشویقات پرسنل قبل از تطبیق مطابق دستورالعملی که توسط ستاد کل سپاه تهیه و به تصویب فرماندهی کل می‌رسد، در ترفیعات آنها لحاظ شده و حداکثر میزان ارشدیت آن به ازاء هر سال سابقه خدمت 5 /7 ماه و حداکثر تا یک درجه خواهد بود.
ج - ضریب سنوات جانبازی جانبازان غیرشاغل موضوع بندهای (ب) و (ج) ماده 121 این قانون تا تاریخ 1369/11/29، 5 /1 برابر محسوب می‌شود.
د - سنوات بعد از شهادت و مفقودالاثر شهداء و مفقودالاثرها تا مورخ 1369/11/29 دو برابر محسوب می‌شود.
ه- - سنوات بعد از وفات و معلولیت منجر به از کارافتادگی پرسنل موضوع ماده 133 این قانون تا تاریخ 1369/11/29 با ضریب یک محسوب می‌گردد.
و - سنوات خدمت پرسنل در موارد مذکور در بندهای «الف» و «ب» و «ج» و «د» ماده 217 این قانون با ضریب یک محسوب می‌گردد.
تبصره - تعیین چگونگی اعمال مصادیق تشویقات پرسنل در زمینه های عقیدتی - سیاسی با همکاری حوزه نمایندگی ولی فقیه در سپاه تهیه می‌گردد.