ماده 115 ‌قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران

به پرسنلی که سوابق خدمتی آنان بازخرید میشود به ازاء هر سال خدمت قابل احتساب از نظر بازنشستگی مبلغی معادل یک برابر و‌ نیم آخرین حقوق و مزایا پرداخت خواهد شد.
‌تبصره - در صورتی که پرسنل در طول اجرای تنبیه تنزیل دائمی درجه یا رتبه بازخرید شوند با درجه یا رتبه تنبیهی بازخرید خواهند شد.