وظایف دبیر هیئت مرکزی گزینش عبارت است از:
۱ - اداره امور اجرایی هیئت مرکزی و دبیرخانه طبق دستورالعملهای هیئت عالی گزینش.
۲ - صدور احکام انتصاب پس از طی مراحل قانونی.
۳ - پیگیری و اجرای مصوبات هیئت مرکزی و هیئت عالی گزینش.