ماده 95 ‌قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران

«غایب» وضع پرسنلی است که بدون رعایت مقررات در محل خدمت حاضر نشوند.