(اصلاحی جزای نقدی ۱۳۹۹/۱۱/۰۸) - متخلفان از ماده (۶۶) این قانون به یک تا سه سال حبس و جزای نقدی از ۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰ تا ۲۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال محکوم خواهند شد.