وراث از نظر این قانون به سه طبقه تقسیم میشوند:
۱ - وراث طبقه اول که عبارتند از: پدر، مادر، زن، شوهر، اولاد، و اولاد اولاد.
۲ - وراث طبقه دوم که عبارتند از: اجداد، برادر، خواهر و اولاد آنها.
۳ - وراث طبقه سوم که عبارتند از: عمو، عمه، دائی، خاله و اولاد آنها.