نحوه تخفیف یا افزایش در حق بیمه موضوع این آیین‌­نامه و نحوه انتقال سابقه تخفیف عدم خسارت آن و نحوه فسخ بیمه­‌نامه، تابع مقررات مربوط به بیمه شخص ثالث می­‌باشد.