ماده 63 ‌قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران

ترفیع عبارت است از نیل به درجه یا رتبه بالا برابر مقررات این قانون.
‌تبصره - ترفیعات و روش اجرای آن به موجب آییننامه ای خواهد بود که به وسیله ستاد مشترک تهیه میگردد و اجرای آن منوط به تصویب ‌فرماندهی کل میباشد.