تاریخ دادنامه قطعی: ۱۳۹۲/۰۴/۳۱
شماره دادنامه قطعی: ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۷۰۰۵۸۵

پیام: توهین عبارت است از به کار بردن الفاظی که صریح یا ظاهر باشد؛ با عدم ظهور الفاظ، توهین محقق نمی‎گردد.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص اتهام آقای خانم ش.ه. فرزند ح.، ۴۳ ساله، دایر بر فحاشی موضوع شکایت خانم ن.ح. با وکالت آقای ع. به شرح منعکس در پرونده، دادگاه با عنایت به شکایت شاکی، گزارش انتظامی، اظهارات گواه، کیفرخواست تقدیمی نماینده محترم دادستان، دفاعیات ناصواب در جلسه دادگاه و عدم حضور ایشان جهت اخذ آخرین دفاع، بزه منتسبه را محرز دانسته در اجرای مواد ۶۰۸ قانون مجازات اسلامی حکم بر محکومیت متهم به پرداخت مبلغ یک میلیون ریال جزای نقدی در حق دولت صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه ۱۰۳۷ دادگاه عمومی جزایی تهران - موسوی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم ش.ه. نسبت به دادنامه شماره ۱۳۷۸مورخ ۱۳۹۱/۱۲/۲۱ شعبه ۱۰۳۷ دادگاه عمومی جزایی تهران که متضمن محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت جزای نقدی به لحاظ انتساب اتهام توهین موضوع شکایت خانم ن.ح. می‌باشد دادگاه اعتراض را وارد تشخیص زیرا به موجب قانون استفساریه نسبت به کلمه اهانت، توهین، و یا هتک حرمت مندرج در ماده ۶۰۸ قانون مجازات اسلامی از نظر مقررات کیفری مصوب ۱۳۷۹ اهانت و توهین عبارت است از به کار بردن الفاظی که صریح یا ظاهر باشد و با عدم ظهور الفاظ توهین تلقی نمی‌گردد و با توجه به اظهارات گواهان در مرحله مقدماتی توهین مستفاد نمی‌گردد با این وصف دادگاه وقوع بزه معنونه را محرز ندانسته ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته مستنداً به بند یک از شق ب از ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری و با استظهار از اصل برائت و مستنداً به اصل ۳۷ از قانون اساسی رأی بر برائت صادر و اعلام می‌دارد. این رأی قطعی است.

رئیس شعبه ۲۷ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه

رجاء - استیری