رسیدگی به درخواست صدور پروانه و تشخیص صلاحیت متقاضی و مدیرمسئول بعهده هیأت نظارت بر مطبوعات است.
‌تبصره (الحاقی ۱۳۷۹/۰۱/۳۰)- در صورتی که صاحب پروانه یکی از شرایط مقرر در ماده (۹) این قانون را فاقد شود، به تشخیص هیأت نظارت مقرر در ماده (۱۰) و با رعایت ‌تبصره‌های آن پروانه نشریه لغو می‌ شود.