سازمان مدیریت و برنامه ‌ریزی کشور موظف است به منظور اجرای ماده (۴) اصلاحی قانون، ردیفهای اعتباری مستقلی برای وزارتخانه‌ های جهاد کشاورزی و مسکن و شهرسازی اختصاص دهد و همه ساله درآمدهای موضوع این ماده را به ترتیب هشتاد درصد (۸۰ ٪) و بیست درصد (۲۰ ٪) در بودجه سنواتی دستگاههای یاد شده منظور نماید.