دستور کار هیات‌عمومی، توسط مدیرکل هیات‌عمومی و یا معاون وی و در غیاب آنان یکی از قضات به تشخیص رییس هیات قرائت می‌شود.