ھیئت مدیره کانون
کانون به وسیله ھیئت مدیره ای مرکب از ھفت نفر به شرح ذیل اداره می‌شود:
۱ - دو نفر از مدیران دفاتر از بین مدیران پیشنھادی اعضای کانون و تصویب رئیس مرکز با تأیید رئیس قوه قضائیه
۲ - دو نفر از قضات با حداقل ده سال سابقه قضائی به پیشنھاد شورا و تصویب رئیس مرکز با تأیید رئیس قوه قضائیه
۳ - مدیر یا نماینده تام الاختیار اداره کل خدمات الکترونیک قضایی
۴ - یک نفر نماینده مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه
۵ - مدیرعامل کانون
تبصره ١: دوره تصدی اعضای ھیئت مدیره ۳ سال و انتخاب مجدد آنھا بلامانع است.
تبصره ۲: تا قبل از تشکیل کانون ھای استانی، اعضای بند ۱ از میان مدیران دفاتر با تأیید رئیس مرکز انتخاب می‌شود.