ماده 13 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها

(الحاقی 1385/08/01)- وزارت جهاد کشاورزی مسوول اجرای این قانون و آئین‌ نامه‌ های اجرایی آن می‌ باشد.