(الحاقی ۱۳۸۵/۰۸/۰۱)- وزارت جهاد کشاورزی مسوول اجرای این قانون و آئین‌ نامه‌ های اجرایی آن می‌ باشد.