معافیت مالیاتی مذکور در صدر ماده (۱۴۳) قانون مالیات ‌های مستقیم مصوب ۳ /۱۲ /۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن در خصوص شرکتهای پذیرفته‌‌ شده در بورس تهران یا فرابورس ایران بر اساس گزارش سازمان بورس و اوراق بهادار متناسب با میزان رعایت سهام شناور آزاد شرکت اعمال می‌ شود.