وزارت کار و امور اجتماعی و سازمان تامین اجتماعی مجری این قانون خواهند بود.