فرض عدم مسوولیت کیفری
اصل، برائت است و هیچ ‌کس مجرم شناخته نمی‌ شود، مگر این‌ که جرم او در مراجع صالح ثابت شود. بار اثبات اتهام بر عهده مدعی است، همه مقامات عمومی، به ‌ویژه ضابطان دادگستری، قضات دادسرا و قضات دادگاه‌ ها، مکلفند مطابق اصل برائت از پیش ‌داوری درباره نتیجه محاکمه پرهیز کنند.