غائبی که تابعیت او مشکوک است تابع مقررات راجع به تبعه ایران است.