دارائیهای طلا موضوع ردیف (۱) بند الف ماده ۵ عبارتند از:
الف - شمش طلا، طلای مسکوک موجود در خزانه بانک طلایی که در بانکهای خارجی و موسسات بین ‌المللی سپرده شده باشد.
ب - طلای تحویلی به صندوق بین ‌المللی پول و بانک بین ‌المللی ترمیم و توسعه و یا موسسات مشابه یا وابسته به آنها بابت سهمیه یا سرمایه طبق ‌قوانین مصوب.