نظریه مشورتی شماره 7/14702/374 مورخ 1402/06/27

تاریخ نظریه: 1402/06/27
شماره نظریه: 7/14702/374
شماره پرونده: 1402-25-374ک

استعلام:

در خصوص آرای قطعی صادره متضمن قلع و قمع بنا و تاسیسات دریایی غیر مجاز موضوع قانون الحاق یک تبصره به بند 22 ماده 3 آیین‌نامه سازمان بنادر و دریانوردی مصوب 1348، چنانچه محکوم‌علیه از اجرای حکم خودداری نماید، آیا قاضی اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب در اجرای ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی مجاز است نسبت به وصول هزینه‌های اجرای حکم از محل مصالح ناشی از قلع و قمع مستحدثات اقدام نماید؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

در اجرای حکم قلع و قمع بنا، باید در حدود متعارف از ورود خسارت به مصالح به کار رفته در ساختمان جلوگیری به عمل آید؛ زیرا این مصالح جزء اموال مشروع محکوم‌علیه است و دارای ارزش مالی است. از آن‌جا که اجرای حکم قلع و قمع موجب زوال مالکیت محکوم‌علیه بر مصالح به جا مانده از اجرای حکم نمی‌شود، وصول هزینه‌های اجرایی موضوع ماده 158 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 از محل آن، که متعلق به محکوم‌علیه است منطبق با موازین قانونی است.

منبع