نظریه مشورتی شماره 7/1401/461 مورخ 1401/11/24

تاریخ نظریه: 1401/11/24
شماره نظریه: 7/1401/461
شماره پرونده: 1401-66-461 ع

استعلام:

در کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی در خصوص تخلف ساختمانی رای به ابقاء بنا و پرداخت جریمه صادر شده و متعاقباً در همان سال از سوی شهرداری مبلغ چهار میلیارد تومان عوارض ابقاء اعیانی تعیین می‌شود و موضوع در کمیسیون موضوع ماده 77 قانون شهرداری مطرح و تایید شده است؛ مالک پس از گذشت شش سال عوارض را پرداخت کرده است؛ اما شهرداری با این استدلال که عوارض می‌بایست به نرخ روز تعیین شود، عوارض را با تعرفه سال 1400 که حدود چهل و چهار میلیارد تومان است، محاسبه و تعیین می‌کند. با توجه به اختلاف حاصل شده موضوع مجدد در کمیسیون موضوع ماده 77 شهرداری مطرح شده است.
با توجه به مراتب یادشده، خواهشمند است به پرسش‌های زیر پاسخ دهید:
1- تعرفه عوارض باید بر اساس چه تاریخی محاسبه شود؛ زمان استقرار عوارض که همان زمان وقوع تخلف است؛ زمان قطعیت رای کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری و یا زمان پرداخت عوارض؟
2- با عنایت به مراتب یادشده، آیا رای صادره از کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری مصوب 1344 با اصلاحات و الحاقات بعدی دارای اعتبار امر مختومه است؟ با توجه به این‌که نسبت به موضوع یک بار در سال 1394 در این کمیسیون اتخاذ تصمیم شده است، آیا طرح مجدد موضوع در کمیسیون مذکور دارای وجاهت قانونی است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولاً، عوارض متعلقه شهرداری تابع مقررات حاکم بر زمان تعلق عوارض است و با توجه به فقدان حکم قانونی موجبی برای محاسبه عوارض بر اساس مقررات سنوات بعدی وجود ندارد؛ بنابراین به عنوان مثال، در فرض سوال چنانچه ملک بدون پروانه ساختمانی یا بر خلاف آن در سال 1390 احداث و رای کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری در سال 1394 صادر شود، عوارض مربوط به هر سال بر اساس ضوابط حاکم بر همان سال محاسبه می‌شود و موجب قانونی وجود ندارد که عوارض سنوات بعدی از جمله سال صدور رای توسط کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی در خصوص تخلفات و یا سال وصول نسبت به سنوات قبل، مبنا قرار گیرد.
ثانیاً، با توجه به آن‌که در فرض سوال موضوع سابقاً مورد رسیدگی قرار گرفته است موجبی برای طرح مجدد پرونده در کمیسیون موضوع ماده 77 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی وجود ندارد.

منبع