شماره پرونده ۲۰۰۹ - ۱/۱۸۶ - ۹۲
سوال
احتراماً پرونده ­ای با موضوع مشارکت در قتل عمدی در این دادگاه در حال رسیدگی است و چون موضوع از موارد لوث تشخیص داده شده است۵۰ نفر از بستگان ذکور نسبی که حائز شرایط اجرای مراسم قسامه بوده ­اند در محضر دادگاه مراسم قسامه اجراء نموده ­اند و پس از آن دو نفر حالفین از قسامه خود عدول نموده ­اند و اولیاءدم مقتول علیرغم اطلاع از موضوع با این استدلال که عدول حالفین از قسامه نبایستی مسموع می­ شد از معرفی دو نفر از بستگان خویش امتناع نموده ­اند و تقاضای صدور حکم قصاص متهمان را شده ­اند حال سئوالی که مطرح است این است که:
۱- چون احد ازمتهمان با صدور قرار بازداشت موقت در بازداشت به سر می­ برد تکلیف متهم چیست؟ آیا قراربازداشت نامبرده ابقاء گردد ویا این که به قرار تامین دیگری تبدیل گردد؟
۲- باتوج-ه به این که در خص-وص ع-دول حال-فین از قسامه ن-ظریات متفاوت از ناحیه فقهای محترم وج-ود دارد و عده ­ای عدول را قابل است-ماع و عده ای مسموع ندانسته­ اند و اولیای دم نیز تقاضای صدور حکم قصاص را خواستارند تکلیف دادگاه چیست؟ خواهشمند است با ارائه راه حل مناسب دادگاه را درجهت تصمیم­ گیری مناسب یاری نماید؟
نظریه شماره ۶۰/۹۳/۷ - ۲۳/۱/۱۳۹۳
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
(۱-۲): با توجه به مواد ۳۴۴ و ۳۴۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ عدول برخی از اداء‌کنندگان سوگند قبل از صدور حکم در قسامه موجب بی اعتباری سوگند آنان است. در این صورت چون نصاب مقرر حاصل نیست، مادام که افراد دیگری به جای آنان مطابق قانون معرفی نشود و شاکی نیز از متهم درخواست اقامه قسامه نکند، صدور حکم جایز نیست و طبق ماده ۳۱۸ قانون مذکور و تبصره آن در جنایات عمدی با تامین مناسب متهم آزاد می‌شود.