ماده 5 آیین‌نامه نحوه توقیف وسایل نقلیه فاقد بیمه نامه شخص ثالث

به کارگیری وسایل نقلیه فاقد بیمه نامه معتبر شخص ثالث توسط شرکت ها و موسسات حمل و نقل بار و مسافر ممنوع است. در صورت احراز تخلف، پلیس مکلف است مراتب را در اسرع وقت مطابق ماده (31) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی - مصوب 1389- جهت اعمال قانون به مراجع ذی ربط اعلام نماید.