اشاره شخص لال که صریحاً حاکی از اقرار باشد صحیح است.