معاونت منابع انسانی قوه قضاییه مکلف است بر اساس نتایج ارزیابی ‌های صورت گرفته، در هر سال پیشنهاد تشویق تعدادی از کارکنان قضایی و اداری نظیر موارد زیر را به رییس قوه قضاییه ارائه دهد:
الف - یک سال تعجیل در ارتقای گروه؛
ب - اعطای یک گروه تشویقی؛
پ - انتصاب به پست سازمانی بالاتر؛
ث - تشویق از سوی رئیس قوه قضاییه.