تمام‌ و یا آن‌ قسمت‌ از قوانین‌ که‌ مغایر با این‌ قانون‌ است‌ ملغی‌ الاثر می‌ باشد و آیین‌ نامه‌ ها و ضوابط‌ قبلی‌ که‌ با این‌ قانون‌ مغایرت‌ نداشته‌ باشد تا تصویب‌ آیین‌ نامه‌ و ضوابط‌ جدید به‌ قوت‌ خود باقی‌ است‌.