ماده 175 ‌قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران

جانبازان، معلولین، بازنشستگان، مستمری‌بگیران و عائله تحت تکفل پرسنل شاغل و بازنشسته و وظیفه‌بگیر و مستمری‌بگیران زیر‌پوشش سازمان خدمات درمانی خواهند بود.
تبصره - پرسنل کادر ثابت می ‌توانند از امکانات سازمان تامین خدمات درمانی ارتش نیز استفاده نمایند.