ماده 42 قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری

با رعایت این ماده و ماده (43)، مواد (31) تا (41) این قانون در مورد علائم جمعی نیز قابل اعمال است‌.
در اظهارنامه ثبت علامت جمعی‌، ضمن اشاره به جمعی بودن علامت‌، نسخه‌ ای از ضوابط و شرایط استفاده از آن نیز ضمیمه می ‌شود. مالک علامت جمعی ثبت شده‌، باید اداره مالکیت صنعتی را از هرگونه تغییر در ضوابط و شرایط مذکور در صدر این ماده مطلع کند.