تاریخ نظریه: ۱۳۹۳/۱۲/۲۰
شماره نظریه: ۷/۹۳/۳۱۹۹
شماره پرونده: ۹۳-۱۸۶/۱-۲۱۵۶

استعلام:

آیا بین ماده ۹۰ و۹۳ قانون مجازات تعارضی وجود دارد یا خیر؟ علت سئوال آن است که در هردو ماده مقنن صحبت از تخفیف می کند؟آیا مراد از ماده ۹۰ صرفاً در خصوص مجازات نگهداری در کانون بوده و ماده ۹۳ راجع به تخفیف در خصوص سایر مجازاتها ؟ همچنین مراد از قسمت اخیر ماده ۹۰ که اعلام داشته که دادگاه در صورت تقلیل مدت نگهداری تا یک سوم این امر مانع از استفاده سایر تخفیفات قانونی نیست، چه می‌باشد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

بین مواد ۹۰ و ۹۳ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ تعارض وجود ندارد. تخفیف مقرر در ماده ۹۳ مربوط به زمان صدور حکم و شامل همه مجازاتهاست و آنچه در ماده ۹۰ آمده، مربوط به بعد از صدور رأی و در مرحله اجرای حکم و ناظر به تقلیل مدت نگهداری در کانون یا تبدیل آن به تسلیم طفل یا نوجوان به ولی یا سرپرست قانونی اوست که با توجه به گزارش رسیده از وضع طفل یا نوجوان و رفتار او در کانون اصلاح و تربیت، دادگاه می­تواند در رأی خود یک بار تجدیدنظر کند و عبارت قسمت آخر ماده ۹۰، مربوط به حق استفاده محکومٌ­علیه از آزادی مشروط و سایر تحقیقاتی است که قانونگذار پیش­بینی نموده است تا این شائبه نباشدکه استفاده از ماده ۹۰ ،مانع استفاده از تحقیقات دیگر است.