ماده 97 قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

وضعیت پرسنل مشمول این قانون از لحاظ خدمت حسب مورد به شرح زیر خواهد بود:
الف - خدمت آزمایشی.
ب - خدمت آموزشی.
ج - حاضر به خدمت.
د - مامور.
ه- - مامور به خدمت.
و - مرخصی.
ز - غایب.
ح - فراری.
ط - بازداشت.
ی - منتظر خدمت.
ک - بدون کار.
ل - منتسب.