ماده 146 ‌قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران

میزان دریافتی پرسنل مامور به خدمت در داخل ارتش، وزارت دفاع و سازمانهای وابسته به آنها بر مبنای حقوق درجه یا رتبه مربوط و ‌مزایای شغل جدید آنان محاسبه می‌گردد.